Presse   

 

 

Home
Om personen
Politik
Presse
Aktuelt
Kontakt
Links

 

 

 

Da jeg ikke vil opfattes som bagstræber efter jeg har forladt den politiske stol, så er siden her på stand by.

 

"Den røde tråd skal binde det hele sammen"

 
Læserbrev af Arne Staun Sørensen på Socialdemokraterne i Aalborgs hjemmeside 7 nov. 2005

Børnepasning – skoler – uddannelse – arbejde – bosætning og fritid.
Den kommunale service skal hænge sammen – fra vugge til grav: Det starter gerne i dagplejen og børnehaven, hvor børnene skal have  mulighed for at blive passet i trygge rammer.
Derefter følger mødet med folkeskolen, hvor undervisning af kvalitet skal danne grobund for deres videre udvikling.
Som unge mennesker skal de uddannes og have et job, og på dette tidspunkt er der basis for at etablere sig - det bliver gerne i den kommune, der kan give dem et godt hjem og nogle attraktive fritidstilbud, både til børn og voksne. Denne udvikling betyder, at også deres børn får brug for at blive passet og så starter vi forfra. Bosætningsmæssigt er Nibe-området særdeles attraktivt, og det er lykkedes at tiltrække mange nye indbyggere til området. Dette er også tilfældet mange andre steder i den nye kommune og denne udvikling ser jeg gerne fortsætter.
For at gøre dette må vi sørge for, at alle i den erhvervsdygtige alder der er bosat i Det Nye Aalborg skal have mulighed for at udvikle deres evner i et job, og at især de unge sikres job eller uddannelse. Desuden skal vi fastholde den kommunale indsats med det formål at sikre at
beskæftigelses- og uddannelsesniveauet øges til gavn for de ledige.
Derfor skal vi arbejde for få etableret flere arbejdspladser i kommunen og dette skal opfyldes ved at pleje de eksisterende virksomheders muligheder og sørge for at Aalborg Kommune er et attraktivt sted for iværksættere og virksomheder at slå sig ned.
I den kultur- og erhvervspolitiske redegørelse fra 2000, ”Danmarks kreative potentiale”, kan man læse at kultur og fritid er blevet et stadigt vigtigere redskab i konkurrencen om at tiltrække medarbejdere, turister og investeringer. Image, oplevelser, livsstil og livskvalitet er nogle af de områder hvor vi skal konkurrere med andre kommuner.
Derfor foreslår jeg at Erhvervs- og Turistkontorerne bevares og udvikles til at være drivkraften i arbejdet med at servicere virksomhederne og forbedre Det Nye Aalborgs image som et ideelt sted at arbejde og leve.
Mit forslag er, at der sættes fokus på Aalborg som en sports- og fritidskommune, både for den brede befolkning men også for eliten, hvor borgerne har mulighed for at boltre sig i fritidstilbud af høj kvalitet, og at der skal være attraktive bosætningsforhold i hele kommunen, bl.a.
med hensyn til offentlig transport.
Vi skal være bedre til at markedsføre de mange sports- og fritidsmuligheder der er i Aalborg kommune, da dette også vil sætte
fokus på kommunen som et attraktivt turistområde.

 

"Mere tid til omsorg og pleje - Vil vi selv leve under de forhold vi byder dem?" - Debatindlæg af byrådskandidat Arne Staun Sørensenpå Socialdemokraterne i Aalborgs hjemmeside, 28. oktober 2005:

Det ligger helt klart formuleret i servicedeklarationerne, at vi skal tilpasse indsatsen overfor de ældre og handicappede efter den enkeltes behov, og det er derfor vigtigt at vi evaluerer indsatsen en gang imellem: lever den op til den form for service vi vil give de af vore borgere der har et behov? Vil vi selv leve under de forhold vi byder dem? Jeg er ikke i tvivl om at vores pleje er i orden, men vores rengøring, der kun finder sted én gang hver anden uge, det er ikke godt nok. 

Vi må også sikre, at boligtilbud til ældre og handicappede er i overensstemmelse med ændringer i livsformer og den enkeltes behov og udvikling. Vedrørende indretning af ældrecentre og plejehjem, da er vi kommet utroligt langt i det nye Aalborg. Også de 3 små kommuner er virkelig med der, men derfor er det stadig vigtig, at vi ikke kommer bagefter med planlægningen for de kommende år. Der vil blive flere der har brug for pleje og omsorg og evt. for en anderledes bolig.

Der er blevet lavet tilfredshedsanalyser hos de ældre og handicappede der modtager hjemmehjælp, det viser sig at brugerne er meget tilfredse. Det beviser at vi har dygtige og engagerede medarbejdere endnu. Men vi må ikke glemme at vi tilsyneladende byder vores ansatte nogle dårlige arbejdsforhold og det kan dreje sig om mange ting.

Jeg har forsøgt at komme til bunds i området, men det er ikke let når Venstres byrådsgruppe, der desværre sidder på magten, ikke vil indse at der er et problem. Man er ikke interesseret i at høre, at der mangler flere penge til dette område, for ”nu går det jo så godt”. Men sandheden er, at vores medarbejdere i plejen siger op eller går ned på grund af sygdom og stress – dette alene burde da få alarmklokkerne til at ringe.

En af medarbejderne har her for nylig haft et nødråb i avisen om hjælp - hun vil gerne tilbage til fordums tider, hvor der var tid til omsorg og pleje. Måske burde vi også starte forfra og så tage udgangspunkt i, at der skal være tid til de arbejdsopgaver der er, for har vi råd til at miste flere gode medarbejdere?

Der er ingen tvivl om, at der vil blive stillet større krav til vores ansatte i ældre- og handicapsektoren med de nye opgaver der vil trænge sig på, f.eks. tidligt udskrevne patienter fra sygehuse, genoptræning m.m. Derfor er det også mærkeligt, at der har været en tendens til at kommunerne laver nedskæringer på antallet af sygeplejersker, for at spare penge. Det harmonerer ikke med at der bliver flere opgaver til dem.

Det er vores pligt at sikre et bedre arbejdsmiljø for de ansatte, til gavn for pleje- og omsorgsopgaverne, da disse er uløseligt forbundet. Så i fremtiden bør vi sikre os, at der er det faglige personale, der er brug for, til at pleje vore brugere. Vi kan ikke bare overbebyrde det personale der er tilbage - det er ikke rimeligt!

                                                                                                 

 

"Der mangler dagplejere, vuggestuer og børnehavepladser i lokalområderne" - Debatindlæg af byrådskandidat Arne Staun Sørensen på Socialdemokraterne i Aalborgs hjemmeside, 17. oktober 2005:

Det er med rette at bekymrede forældre til børn der mangler plads enten i en dagpleje eller børnehave til tider kritiserer kommunen for manglende planlægning på området. Vi må indse at der er et problem spec. med at rekruttere nye dagplejere.

Det er op til os politikere at der er gode arbejdsvilkår for dagplejerne, så de kan få både dagen og økonomien til at hænge sammen, det skal være attraktivt at være dagplejer.

Det er ikke nok med at vi får ansat nogle dagplejere, de skal også have nogle værktøjer bl.a. den uddannelse der er nødvendig, så de er godt rustet til at tage imod børnene med de udfordringer, glæder og evt. problemer det giver. Husk en dagplejer står alene med et kæmpe ansvar både overfor børn, forældre og kommunen. Det er her dagplejetilsynet kommer ind i billedet.

For at kunne supervisere vores dagplejere bedst mulig er det også nødvendig med et dagplejetilsyn der er gearet til opgaven og får mulighed for uddannelse og ordnede arbejdsforhold. Hvis vi vil have en velfungerende dagpleje må vi også have et dagplejetilsyn der er normeret efter forholdene og stillingerne er besat.

Der er forsøgt med nye tiltag for at nedbringe ventelisterne lokalt med nye institutioner. Men med regeringens ”anlægsstop” er det desværre ikke muligt.

Men hvis vi nu tænker os at vi vil til at lave vuggestuer eller aldersintegrerede institutioner, mener jeg vi skylder brugerne og de ansatte en mulighed for indflydelse på beslutningerne, så beslutningen om vuggestuer m.m. ikke bliver taget på grund af manglende dagplejere men fordi vi vil give vores børn og forældre dette tilbud.

Jeg tror stadig på at nogle af vore børn skal passes i dagplejen til de er 3 år, under trygge og hjemlige forhold og med en nær voksenkontakt. Vuggestuer kan så være et alternativt tilbud. Vi må til slut ikke glemme at det også er vores mål at børnene skal kunne blive passet i lokalområdet.

Jeg håber at vi ved at tilbyde et attraktivt arbejdsmiljø og en positiv omtale af vores velfungerende dagpleje kan medvirke til at flere vil søge jobbet i fremtiden.

__________________________________________________________

 

"Vælgerne kan vælge fremtidens skole" - Debatindlæg af byrådskandidat Arne Staun Sørensen på Socialdemokraterne i Aalborgs hjemmeside 03-10-2005:

Det er glædeligt at vi i Nibe kommune kan fortsætte den visionære skolerenovering også efter vi er blevet en del af storkommunen Det Nye Aalborg. Allerede her i dette år tager vi hul på planlægningen af et Multikulturhus i Nibe som forhåbentlig bliver en realitet i 2006.

Vi er også blevet enige om at Farstrup skole skal starte med en tiltrængt indvendig vedligeholdelse i 2006. I overslagsåret 2007 er der igen afsat penge til etape 2 på Farstrup skole og når vi når 2008 er det igen Nibes tur med etape 4. 

Selv om Venstre kortsluttede planen og tog nogle af pengene væk til renovering af vores to små skoler Sebber og Bislev, er det lykkedes os at afsætte midler til dem og Farstrup i 2009.

Alt i alt må vi sige at vi ønsker at sende et signal videre til det nye byråd, der skal virke i den store kommune fra 2007, at vi mener noget med skolerenoveringen i Nibe kommune.  Nibe kommunes skoler er et godt sted at være og lære, som der står på Sebber skoles logo.

Men nu hvor vi jo i mange år har snakket om mursten, så må vi erkende at vi har klemt skolerne på driften. Vi har ikke været lige enige om de nedskæringer der er blevet foretaget de senere år, der bl.a. har gjort at Nibe skole har måttet fyre 4 lærere. På driftssiden er lykkedes os at få afsat lidt flere penge til undervisningsmidler og IT.

Når nu Nibehallen får udvidelsen af hal to gjort færdig, hvad der virkelig er et stort ønske fra min side, får skolerne råderet over begge haller til kl. 15,00 på hverdage. Det giver skolebørnene mulighed for at få noget mere motion , også i skoletiden, hvad jeg mener, vil være et godt indsatsområde.

Så nu hvor ”murstens-sagen” er ved at være klaret, vil jeg meget gerne være med til at tale noget mere om indholdet i skolen med vores skolebestyrelser, elever og lærere. Dette er f.eks. emner som flere midler til undervisning og flere timer til eleverne og lærerne, så vi undgår pressede situationer og aflysninger. Så kunne man fastholde indsatsen på de mange gode temaer den enkelte skole arbejder med løbende såsom mobning, leg og motion, koncentreret læse og matematik kursus, aktiviteter ud af skolen, frit skolevalg og er det godt at skifte skole mellem 5 og 6 klasse, flere udfordringer og tilbud til de ældste i 8,9 og ikke mindst 10 kl.

Der er masser af muligheder, men den fremtidige retning kan kun vælgerne bestemme.

__________________________________________________________

 

"Vi har et politisk ansvar for en sikker skolevej" - Debatindlæg af byrådskandidat Arne Staun Sørensen på Socialdemokraterne i Aalborgs hjemmeside 03-10-2005:

Når man tager sin cykel i skole eller på arbejde, så forventer man at det er forsvarligt at sætte sig på cyklen og man håber at komme frem i god behold uden de store overraskelser - det gælder nok mest for ens børn, men også for en selv. Der har i den seneste tid været en del skriveri om trafikfarlige skoleveje, også for de skolebørn der skal fra Sønderholm til Frejlev. Jeg hilser det velkommen at politikerne er blevet enige om at fremrykke cykelstien på strækningen, men ikke at det sker på bekostning af, at der så ikke bliver gjort noget et andet sted.

Vejen fra Sønderholm til Frejlev vil jeg kalde trafikfarlig skolevej. Der kører mange store biler på strækningen, som skal til og fra det sydlige Aalborg, Svenstrup osv. Vejen føles for smal, specielt mellem St. Restrup og Frejlev. Her bliver bagfra kommende biler nødt til at holde sig bag ved cykellisten når der kommer modkørende trafik og der opstår farlige situationer hvis cyklisten i vejr og vind rykker bare 20 cm ud fra kanten af vejen.

Afmærkningen i siden af vejen er heller ikke placeret særlig hensigtsmæssigt. Det er på noget af strækningen nødvendig at cykle op mod en halv meter fra vejkanten for ikke at komme galt af sted, ved at vælte på de til tider glatte og høje rumlestreger der er brugt til kantafmærkning.

Hvis nu man vover at komme med en lille politisk bemærkning, så mener jeg, at når man undlader at give tilskud til befordring af de elever der skal fra Sønderholm til Frejlev, påtager man sig også et politisk ansvar for at der ikke sker de cyklister noget.

Nogle politikere har været ude at cykle på strækningen for at mærke det på deres egen krop, hvordan forholdene er for de svage trafikanter. Men ros skal de have for, at der nu bliver lavet en cykelsti, og det må de holdes fast på.

____________________________________________

 

"Flere timer til de yngste højner niveauet" - Læserbrev til Nordjyske Stifttidende 24-09-2005:

Af Arne Staun Sørensen (S), Kandidat til Aalborg Byråd, Brogade 22, Sebbersund.

SKOLER: Når man læser artiklen i NORDJYSKE om, at Nibe kommunes elever er de dygtigste og de dyreste ud af de fire kommuner i den nye Aalborg storkommune, skal man passe på ikke at bruge tal, der måske ikke er sammenlignelige.

Selvom man kan finde tallene inde på indenrigsministeriets hjemmeside, de kan jo være indberettet med forskelligt indhold.

Jeg tror vi har flere grunde der måske gør en lille forskel: Der er ikke så mange elever i klasserne, og det er lykkedes os at bevare de små skoler, selvom dele af Venstre har forsøgt at få dem nedlagt adskillige gange.

Skolerne i Nibe kommune har været, og skal være et godt sted at være, et sted hvor glade elever og dygtige lærere trives, og det gør ikke noget, at der bliver hygget lidt om børnene i deres første skoleår. De skal nok få udfordring nok resten af livet.

I den tidligere byrådsperiode besluttede vi i børne- og kulturudvalget at give børnene i børnehaveklassen, første, anden og tredje klasse, fem timers ekstra undervisning om ugen, og timerne skulle fortrinsvis bruges på dansk og matematik. Efter tredje klasse har børnene derfor fået et års ekstra undervisning i dansk og matematik, og det gør en forskel. Jeg skal hermed ikke sige, at der ikke også bruges mange timer på dansk og matematik på de andre kommuners skoler.

Vi fik aldrig lavet en af de tests, som er blevet så moderne nu om stunder, men vi fik udtalelser fra skolerne om, at der var blevet større spredning blandt elevernes boglige kunnen. De svage boglige elever var blevet bedre, men de stærke boglige elever var blevet meget bedre - vores øgede bevillinger havde givet et resultat. Ekstragevinsten fik vi på et senere tidspunkt, da specialundervisning ikke blev så dyr som budgetteret.

Vores målrettede indsats med flere timer til vores yngste elever kan jo være det resultat, der viser sig nu. Det er en påstand jeg her kommer med, men jeg tror ikke den er forkert. Det er bare sørgeligt, hvis vi i Nibe kommune skal sadle om, fordi vi kommer med i en stor kommune med risiko for, at alle måske skal behandles lige "dårligt".

______________________________________________

 

"Byggefeltet ved Sølyst skal ikke være større" - Læserbrev til Nordjyske Stifttidende 05-09-2005:

Af Arne Staun Sørensen (S), medl. af Nibe Byråd, Brogade 22, Sebbersund.


BOLIGER: Planlægningsudvalget og økonomiudvalget har på det seneste møde behandlet “Skitseprojekt for boliger i Sebbersund”.

Den neutrale overskrift var medvirkende til, at ingen i starten fik øje på, at man fra ejerens side ville sælge, og køberen havde planer om at vælte Restaurant Sølyst i Sebbersund for at bygge 12 boliger i stedet.

Der blev ved mødet vedtaget at udsætte behandlingen af sagen, fordi vi skulle have undersøgt hvor EU Fuglebeskyttelses-grænsen gik.

Det er nu med undren at erfare, at sagen er til nabohøring i byen, uden det er politisk bestemt, hvad der skal ud til høring.

Der er to forslag til bebyggelse: et hvor man holder sig nogenlunde indenfor bebyggelsen, som den er i dag, og et andet, hvor man bygger langs fjorden mod vendepladsen. Det sidste forslag vil tage udsynet til fjorden, for dem der bor og færdes i Bagerstræde - det er så vidt jeg ved dette forslag, der er ude til høring.

Så stor en udvidelse af byggefeltet vil bla. kræve en ny lokalplan. Husene er tænkt opført med sorte planker som beklædning udvendig og bygningerne skal have et look, der ligner havnehusene på Bryggen i Nibe, men måske knap så høje. Huse af træ i Sebbersund kan ikke lade sig gøre da byrådet tidligere har afvist, at der må bygges træhuse i Sebbersund - her tænker jeg på Engvej og Bygmestervej.

Jeg går ikke ind for at tillade mere byggeri på området, end der kan være indenfor det nuværende byggefelt og udvendig skal det ikke være beklædt med sortmalet træ, da jeg godt tør sige, at dette slet ikke vil falde i borgernes smag.

At ejeren vil sælge, kan der ikke gøres noget ved, selv om jeg er ked af, at Restaurant Sølyst skal væltes - det er jo blevet en del af fortidens og nutidens historie i byen, dens identitet. Det er desuden et sted hvor mange lokale, men også folk udenbys fra, har tilbragt mange gode timer til fester - også børnenes juletræsfest, som det var planlagt at genindføre.

Så en ting er, at Sølyst måske forsvinder, men vi vil ikke have noget, der inddrager borgernes naturskønne områder, og falder helt udenfor Sebbersunds stil i stedet for.

__________________________________________________________

 

"Nu skal Nibehallen på tegnebrættet" - Læserbrev til Nordjyske Stifttidende, 01-09-2005:

Af Arne Staun Sørensen (S), medl. af Nibe Byråd, Brogade 22, Sebbersund.

VILJE: Det var med store øjne og en glædens dag, da borgmesteren på et økonomiudvalgsmøde fremlagde sine planer for udvidelsen af Nibehallen. Så store planer og eventuelle økonomiske dispositioner bør som sædvanlig starte i netop økonomiudvalget, hvad der også har været reglen de seneste år.

Det er nu med bedrøvelse, vi med det indgåede budgetforlig ikke kunne få vores ønske om midler til udvidelsen af Nibehallen med. At der ikke er afsat midler på budgettet for 2006 til en udvidelse af Nibehallen, ser jeg ikke som et stort problem - for borgmesteren siger til tider "hvor der er vilje, er der muligheder".

Vi kan nu stille os det spørgsmål, hvad gik der galt, men kun Venstres medlemmer af Nibe byråd kan svare. Formand for børne- og kulturudvalget, Jack Jensen (V), skriver i et svar til Nibehallens bestyrelse, at det er den nye kommunestruktur, der bærer skylden. Jeg tror nu, det er viljen, der mangler, og håber stadig Venstre vil samarbejde om et løsningsforslag på de pladsproblemer brugerne af hallen har - ikke mindst Nibe håndboldklub.

Morten Mortensen, næstformand for Nibe Håndboldklub, skriver i et åbent brev til byrådet, at politikerne ikke har indsigt i "vores" hverdag, og det vil jeg da give ham ret i. Jeg tror ikke, der er ret mange, der ved, hvor meget tid vi som frivillige ledere og bestyrelse bruger på at skabe muligheder for aktiviteter for børn, unge og voksne. Jeg kan sagtens følge ham i hans frustrationer over ikke at kunne få optimale eller tålelige forhold at udøve vores frivillige arbejde under, i foreninger til gavn for børn og unge over hele kommunen.

Når nu vi har fået afløb for vores afmagt med politikerne, mener jeg vi skal i dialog med hinanden - klubber, foreninger, haller, skoler og politikere. Jeg vil foreslå, at vi i planlægningsrådet tager et møde mellem ovenstående parter for at få belyst behovet, som viser sig at være der, og så se at få gjort noget ved sagen, inden vi lukker butikken. Men husk, der er et stort flertal i Nibe byråd der skal overbevises.

______________________________________________

 

"Udvikling og ikke afvikling af Nibe Idræts- og Kulturcenter" - Læserbrev til Nordjyske Stifttidende, 18-08-2005:

Af Arne Staun Sørensen (S), Socialdemokraterne i Nibe Byråd.

AKTIVITETER: I et brev til samtlige byrådsmedlemmer i Nibe kommune giver formanden for Nibe Idræts- og Kulturcenter "Hallen" udtryk for sine frustrationer over at Nibe kommune arbejder med planer om, at etablere et værested i SID til aktiviteter for bl.a. vores ældre borgere.

Formanden frygter at disse brugere så vil forsvinde fra "Hallen" med svigtende indtægt til følge. Vi tror ikke et værested nede i byen bliver en konkurrent til hallen, men et alternativ. Der skal ikke herske nogen tvivl om, at vi i Socialdemokratiet gerne ser en udvidelse af "Hallen" - det var også et stort ønske at medvirke til for fire år siden. Det har nu vist sig, efter der har været afholdt mange møder mellem Børne- og kulturudvalget og Hallens bestyrelse, at man ikke er kommet et skridt videre.

Vedrørende udbygning af "Hallen" så vil vi i Socialdemokratiet gerne støtte en udvidelse. Socialdemokraterne i Nibe byråd forsøgte også at få afsat midler til driften af en evt. udvidelse af "Hallen" på budget 2006, men det lykkedes desværre ikke.

Vi vil foreslå at "Hallens" bestyrelse undersøger mulighederne for alternativ finansiering af en udvidelse, vi tror ikke dette er umuligt. Kommunen har lige ansat en erhvervskonsulent som kan være behjælpelig med at søge eksterne midler. Vi må ikke glemme at i vores iver efter at få øget bosætning til kommunen, stilles der større krav og rimelige krav til de faciliteter, der må forventes at være i en kommune med så stor udvikling.

 

______________________________________________

"For store sommerhuse skæmmer naturen" -  Læserbrev til Nordjyske Stiftidende, 21-06-2005:

Af Arne Staun Sørensen (S), medlem af Nibe Byråd, kandidat til Aalborg Byråd, Brogade 22, Sebbersund.

LOKALPLAN: Som borger i Sebbersund er jeg ikke interesseret i, at sommerhusene med tilhørende "redskabsrum" bliver for store og dominerende - de kan derved komme til at skæmme den dejlige natur vi har herude, og det vil ikke være i hverken sommerhusejernes eller Sebbersunds interesse.

Byrådet har på foranledning af Sebber Borgerforening og Lejerforeningen på Navet lagt en ny lokalplan frem for sommerhusområdet Navet i Sebbersund. Baggrunden for at der skal laves en ny lokalplan, kunne jo være at lovliggøre nogle af de sommerhuse, der allerede er for store i dag, ved at lade arealet for sommerhusenes grundplan stige fra nuværende 60 kvadratmeter til 80 kvm. Oveni skal der være mulighed for en "garage" på 20 kvm. og en overdækket terrasse på 20 kvm. Der er altså mulighed for at lave en stor udvidelse af nogle af de enkelte sommerhuse.

Udviklingen i indretningen og de krav lejerne stiller til sommerhusene i dag har ændret sig i de år der har være sommerhuse på Navet, hvor de i starten var mere sparsomme og mindre. Lokalplanen er nu lagt frem til efter sommerferien. Der er blevet afholdt et borgermøde i Sebbersund, hvor mange kom med deres kommentarer og forslag til rettelser af lokalplanen. Borgerforeningens bestyrelse lovede at der afholdes en generalforsamling efter sommerferien, hvor eventuelle forslag og rettelser til lokalplanen skal diskuteres og besluttes.

Det er derfor meget vigtigt, at borgerne i Sebbersund går i en positiv dialog med Nibe Kommune - Der vil nok ikke blive rettet i forslaget, hvis der ikke kommer ændringsforslag.

____________________________________________________

"Politikere træder til i pedalerne forud for valget" - Artikel i Nordjyske Stiftidende, 15-06-2005.

I forbindelse med Store Cykeldag i anledningen af Dansk Cyklistforbunds 100 år jubilæum.

De socialdemokratiske kandidater ved byrådsvalget i november troppede op med nye t-shirts påskrevet "Tre på stribe": gruppeformand Elin Møller, Hans Henrik Henriksen og Arne Staun Sørensen.

__________________________________________________________

"Vi ønsker ikke dårlige signaler om ældreplejen" - Læserbrev i Nordjyske Stiftidende, 18-05-2005.

Af Arne Staun Sørensen, medlem af Nibe Byråds Økonomiudvalg, Brogade 22, Sebbersund.

Nedskæringer: Den store overskrift "Nedskæringer truer ældreområdet" i NORDJYSKE 12. maj er jo ikke det signal, der ønskes udsendt - især ikke fra den socialdemokratiske byrådsgruppe.

Vi forsøger at holde os til det budget, vi gik med til. I den tro, at det var et budget, der kunne holde. Hvorfor går det så galt med driften år efter år på det sociale og ældreområdet. Jeg har tidligere givet udtryk for, at jeg ikke mener politikerne er tæt nok på, hvad der sker af afvigelser.

Økonomiudvalget har flere gange forsøgt at stramme op med diverse tiltag som ledelse og fordeling af arbejdet. Der er dygtig personale, der forlader os, og der kommer dygtige nye til. Sådan er udviklingen også på det kommunale område, men der er en vis oplæringstid, og det kan i perioder give lidt stilstand.

At vi trækkes med et underskud fra sidste år og at der allerede viser sig et på nuværende års budget, er ikke noget nyt. Sådan har det altid været. Udefrakommende ting gør, at der viser sig et merforbrug på det sociale område og i ældreplejen, og det er vi åbenbart ikke gode nok til at forudsige.

Økonomiudvalget forsøger med nogle tiltag, men det kan vi jo kun gøres fremadrettet. Hvad der er sket også sidste år, tror jeg, vi må se stort på, og ikke skabe utryghed blandt vores ældre og de ansatte. Jeg vil ikke være med til nedskæringer på ældreområdet.

___________________________________________________________


 

 

 

 

 

   

Home | Om personen | Politik | Presse | Aktuelt | Kontakt | Links